ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „МЕДИКС ММ“ ЕООД

Със заповед № ЗОА – 0278/22.04.2021 г. oтнемам Разрешение 3608/25.10.2010г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, на адрес: гр. София, с. Казичене, район Панчарево, ул. ,,Цар Борис III“ № 35, с ръководител магистър-фармацевт Марияна Кирилова Миркова - Шишкова, издадено на  „МЕДИКС ММ“ ЕООД, ЕИК: 200771756, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

        Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

       Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg