ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „АР ВИ ЕЙ“ ЕООД

Със заповед № ЗОА – 0279/22.04.2021 г. отнемам Разрешение АП - 784/30.07.2014г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, на адрес: с. Герман, ул. ,,Патриарх Герман“ № 90, с ръководител магистър-фармацевт Румянка Богомилова Митева, издадено на  „АР ВИ ЕЙ“ ЕООД, ЕИК: 202292726, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицин за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

        Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

       Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg