ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО„ФЕМИЛИ ФАРМА“ ООД

Със заповед № ЗОА – 0280/22.04.2021 г. отнемам Разрешение 2790/07.04.2010г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, на адрес: гр. София, ж.к. Люлин, бл.902/903, с ръководител магистър-фармацевт Атанаска Николова Димитрова, издадено на  „ФЕМИЛИ ФАРМА“ ООД, ЕИК: 131510432, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти . 

      Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

       Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg