ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „МЕДИК ЕКС“ ЕООД

Със заповед № ЗОА – 0287/23.04.2021 г. отнемам Разрешение № 4117/11.07.2011 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. Люлин, бл. 144, партер, издадено на „МЕДИК ЕКС“ ЕООД, с ЕИК 175179956 и с ръководител магистър-фармацевт Иваничка Колева Георгиева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

       Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

       Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg