ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ГЕОФАРМ“ ЕООД

Със заповед № ЗОА – 0288/23.04.2021 отнемам Разрешение № АП - 464/19.07.2013 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, район ,,Красна поляна“, кв. ,,Факултета“, ул. ,,Георги Папанчев“ №14, издадено на „ГЕОФАРМ“ ЕООД, с ЕИК 202546384 и с ръководител магистър-фармацевт Красимира Георгиева Въчкова - Митрова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

       Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

       Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg