ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ЕВРОСЧЕТ - Ф“ ЕООД

Със заповед № ЗОА – 0305/07.05.2021 г. отнемам Разрешение № АП - 051/23.12.2011 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пловдив, ж.к. ,,Тракия“, ул. „Маестро Атанасов“ № 23, бл. 170, издадено на „ЕВРОСЧЕТ - Ф“ ЕООД с ЕИК 201763359 и с ръководител магистър-фармацевт Лиляна Стойова Караджова, като същото се заличава от Регистъра на издадените Разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

         Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

        Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg