ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ВИТА ФАРМА“ ООД

Със заповед № ЗОА – 0310/07.05.2021 г. отнемам Разрешение № АП – 1586/10.11.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 47, издадено на „ВИТА ФАРМА“ ООД  с ЕИК 204539869 и с ръководител магистър-фармацевт Галина Иванова Паунова, като същото се заличава от Регистъра на издадените Разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

              Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg