ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „БИСТРА ДОЧЕВА“

Със заповед № ЗОА – 0312/ 07.05.2021 г. отнемам Разрешение № 3196/25.06.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Самоков, ул. „Търговска“ 31, издадено на ЕТ „БИСТРА ДОЧЕВА“ с ЕИК 832090857 и с ръководител магистър-фармацевт Бистра Александрова Дончева, като същото се заличава от Регистъра на издадените Разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

              Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg