ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „ЛИЛЯНА МИЛЕВА-ЗДРАВЕ“

Със заповед № ЗОА – 0318/ 07.05.2021 г. отнемам Разрешение № 5332-НА-1/22.02.2013 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Перник, ул. „Райко Даскалов“ № 3, издадено на ЕТ „ЛИЛЯНА МИЛЕВА-ЗДРАВЕ“, с ЕИК 113035857 и с ръководител магистър-фармацевт Лиляна Славчова Милева, като същото се заличава от Регистъра на издадените Разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

              Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg