ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ИН – ТОП - 1“ ЕООД

Със заповед № ЗОА – 0320/ 07.05.2021 г. отнемам Разрешение № 1811/16.07.2009г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Перник, ул. „Рига“ № 3, издадено на „ИН – ТОП - 1“ ЕООД, с ЕИК 200471552 и с ръководител магистър-фармацевт Стефанка Боянова Костова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg