ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „КОЖУХАРОВ - 2006“ ЕООД

 Със заповед № ЗОА – 0405/02.06. 2021 г.  oтнемам Разрешение № 3743/27.01.2011 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. Борово, бл. 214, вх.10, издадено на „КОЖУХАРОВ - 2006“ ЕООД, с ЕИК 175177211 и с ръководител магистър-фармацевт Боряна Михайлова Кюркиева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

              Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg