ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „АЕ - ЛАЙФ“ ЕООД

Със заповед № ЗОА – 0413/ 04.06.2021 г. отнемам Разрешение № 3097-1/17.07.2012 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Конуш, община Асеновград, ул. ,,Тракия“, № 36, издадено на „АЕ - ЛАЙФ“ ЕООД, с ЕИК 115836785 и с ръководител магистър-фармацевт Йорданка Стефанова Савова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg