ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ,,ТИРОН – МЕДИКАЛ ЛИЗИНГ“ ЕООД

Със заповед № ЗОА – 0438/14.06. 2021 г. отнемам Разрешение № 1189-2/10.06.2013 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. ,,Обеля“, бл. 237,вх. А, издадено на ,,ТИРОН – МЕДИКАЛ ЛИЗИН“, с ЕИК 130289483 и с ръководител магистър-фармацевт Жасмина Методиева Балова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

             Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg