ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ,,АЙРУС ГРУП” ООД

Със заповед № ЗОА-0248/13.04.2021 г. e отнето Разрешение № 2603/01.02.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. Младост 2, бл. 222, вх. 3, ет. 1, издадено на ,,АЙРУС ГРУП” ООД, с ЕИК 200699342 и с ръководител магистър-фармацевт Камелия Костова Василева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg