ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ,,ДРУЖБА ФАРМ” EООД

Със заповед № ЗОА-0246/13.04.2021 г. e отнето Разрешение № 2053/26.09.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. Младост 4, до бл. 427, магазин Европа, издадено на ,,ДРУЖБА ФАРМ” EООД, с ЕИК 175301456 и с ръководител магистър-фармацевт Любка Михайлова Голева - Коен, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg