ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ,,БОЛИНА ТРЕЙДИНГ 2005” EООД

Със заповед № ЗОА-0244/13.04.2021 г. e отнето Разрешение № АП – 1141/12.11.2015 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. ,,Константин Щъркелов № 13, бл.78, вх. Б, издадено на ,,БОЛИНА ТРЕЙДИНГ 2005” EООД, с ЕИК 131438777 и с ръководител магистър-фармацевт Румяна Тачова Пенкова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал.3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg