ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „АЛЕКСИМА 2010“ ООД

Със заповед № ЗОА-0199/29.03.2021 г. e отнето Разрешение № 3899/30.03.2011 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, кв. Манастирски ливади, ул. „Синанишко езеро“, бл. 11, маг. 2, с ръководител магистър-фармацевт Тодор Димитров Мирков, издадено на  „АЛЕКСИМА 2010“ ООД, ЕИК: 201034445, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина. 

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg