ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „ГРОЗДАНКА АНТОНОВА“

Със заповед № ЗОА-0197/29.03.2021 г. e отнето Разрешение 2961/26.05.2010г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, , ул. ,,Княз Борис І“ № 58, с ръководител магистър-фармацевт Грозданка Иванова Антонова, издадено на ЕТ „ГРОЗДАНКА АНТОНОВА“ , ЕИК: 130172882, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл.235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина. 

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg