ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ПРЕМИУМ ФАРМАСИ“ ООД

Със заповед № ЗОА-0195/29.03.2021 г. e отнето Разрешение № АП-1634/09.02.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пловдив, ул. „Крушево“ № 4, издадено на „ПРЕМИУМ ФАРМАСИ“ ООД, с ЕИК 203934411 и с ръководител магистър-фармацевт Лиляна Руменова Милева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg