ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ,,АЛВАЛЕЯ” ЕООД

Със заповед № ЗОА-0174/24.03.2021 г. e отнето Разрешение № АП - 1215/18.02.2016 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, район Красна поляна, бул. ,,Възкресение” № 53, издадено на  ,,АЛВАЛЕЯ” ЕООД с ЕИК 203653421 и с ръководител магистър-фармацевт Стефка Маринова Атанасова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg