ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ,,ДАНИ ЕМ ФАРМА” ЕООД

Със заповед № ЗОА-0173/24.03.2021 г. e отнето Разрешение № АП – 288 - 2/09.06.2014 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, община Надежда, ул. ,,Екзарх Стефан” № 101, издадено на  ,,ДАНИ ЕМ ФАРМА” ЕООД с ЕИК 202303489 и с ръководител магистър-фармацевт Лариса Иванова Белчева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg