ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ,,АПТЕКА ФЛАВОФАРМ” ООД

Със заповед № ЗОА-0168/24.03.2021 г. e отнето Разрешение № АП - 1528/03.07.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, район ,,Нови Искър”, кв. ,,Кумарица”, ул. ,,Искърско дефиле” №112, издадено на ,,АПТЕКА ФЛАВОФАРМ” ООД с ЕИК 203993993, с променена правна форма на дружеството (ЕООД) считано от 25.04.2018 г. и с ръководител магистър-фармацевт Аделина Малинова Милтиядова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg