ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ,,КАЛОЯН КОВАЧЕВ” ЕООД

Със заповед № ЗОА-0166/24.03.2021 г. e отнето Разрешение № АП - 222/28.08.2012 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, район Триадица, ул. ,, Йордан Йовков” № 18 - 20 издадено на  ,,КАЛОЯН КОВАЧЕВ” ЕООД с ЕИК 175396931 (с променено наименование на дружеството, считано от 28.12.2018 г.) и с ръководител магистър-фармацевт Делян Маринов Маринов, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg