ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ,,ФАРМАС 2013” ЕООД

Със заповед № ЗОА-0165/24.03.2021 г. e отнето Разрешение № АП - 513/03.10.2013 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, район Овча Купел, бул. ,,Монтевидео” пред бл.414, издадено на ,,ФАРМАС 2013” ЕООД с ЕИК 202587309 и с ръководител магистър-фармацевт Яким Карамфилов Карамфилов като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg