ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ,,МЕРИ ФАРМАСИ” ЕООД

Със заповед № ЗОА-0164/24.03.2021 г. e отнето Разрешение № АП - 618/06.03.2014 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. ,,Акад. Стефан Младенов” № 80, магазин 2 издадено на  ,,МЕРИ ФАРМАСИ” ЕООД (с променено наименование на дружеството, считано от 13.10.2017 г.) с ЕИК 202740033 и с ръководител магистър-фармацевт Аристотелис Николаос Кисамитакис, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg