ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ,,КИРИЛА ВЕЛКОВА” ЕООД

Със заповед № ЗОА-0163/24.03.2021 г. e отнето Разрешение № АП - 558/27.11.2013 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, бул. ,,Гоце Делчев”, бл. 15, вх. А, издадено на ,,КИРИЛА ВЕЛКОВА” ЕООД с ЕИК 201684941 и с ръководител магистър-фармацевт Златка Кирилова Вукадинова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg