ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „МЕДИКУС ЕКСПЕРТ“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0141/11.03.2021 г. e прекратено Разрешение № АП-518-1/30.09.2015 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пловдив ул. „Коматевско шосе“ № 139 А, издадено на „МЕДИКУС ЕКСПЕРТ“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Весела Атанасова Папучарова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg