ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „СОЦИАЛНИ АПТЕКИ“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0093/12.02.2021 г. e прекратено Разрешение № 2483/18.12.2009 г. за откриване на аптека, на адрес: гр. Пловдив ж.к. Тракия, ДКЦ – 5, фоайе, издадено на „СОЦИАЛНИ АПТЕКИ“ ЕООД, с ръководител на аптеката маг. - фарм. Цветомир Сашев Александров, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg