ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „М – МАРГАРИТА МИЛЕВА“

Със заповед № ЗОА-0092/12.02.2021 г. e прекратено Разрешение № 5612 - НА/05.11.2002 г. за откриване на аптека, на адрес: Гара Лакатник, Лакатник, издадено на ЕТ „М – МАРГАРИТА МИЛЕВА“, с ръководител на аптеката Маргарита Минчова Милева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg