ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „НЕВЕНА ЕФТИМОВА“

Със заповед № ЗОА-0091/12.02.2021 г. e прекратено Разрешение № 5835 - НА/05.02.2003 г. за откриване на аптека, на адрес: гр. Дупница, ул. ,,Патриарх Евтимий“, бл. 12, издадено на ЕТ „НЕВЕНА ЕФТИМОВА“, с ръководител на аптеката Невена Спасова Ефтимова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg