ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ “ДИМИТРОВ-ГЕОРГИ НАЙДЕНОВ”

Със заповед № ЗОА-0076/09.02.2021 г. e отнето Разрешение № 4678-НА/21.08.2001 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Карайсен, община Павликени, издадено на маг.-фарм. Георги Найденов Димитров, регистриран като ЕТ ДИМИТРОВ-ГЕОРГИ НАЙДЕНОВ, с ЕИК 104522032 и с ръководител магистър-фармацевт Георги Найденов Димитров, като същото се заличава от Регистъра на издадените Разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg