ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ИЗВОР - ФАРМА“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0073/08.02.2021 г. e прекратено Разрешение № АП - 692/25.04.2014 г. за откриване на аптека, на адрес: с. Извор, п.к. 2415, община Радомир, издадено на „ИЗВОР - ФАРМА“ ЕООД, с ръководител на аптеката Иван Колев Добрев, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg