ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ФАРМА ДАЙНАМИКС“ ООД

Със заповед № ЗОА-0023/13.01.2021 г. e прекратено Разрешение № АП-985-1-М/30.01.2020 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна, ж. к. „Владислав Варненчик“, бл. 409, издадено на „ФАРМА ДАЙНАМИКС“ ООД и с ръководител маг.-фарм. Виктория Станиславова Иванова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.          

            Настоящата заповед възстановява действието на Разрешение № АП-985-1/10.11.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, считано от датата на издаването й.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg