ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ЕТ „АНДОНОВА - ТОТА АНДОНОВА“

Със заповед № ЗОА-0031/14.01.2021 г. e прекратено Разрешение № 6385-НА/08.12.2003 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Разград, ул. „Свети Климент“ № 45,  издадено на маг.-фарм. Тота Христова Андонова, регистрирана като ЕТ „АНДОНОВА - ТОТА АНДОНОВА“, с ръководител маг.-фарм. Тота Христова Андонова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg