ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „Ес Пи Фарм“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0016/11.01.2021 г. e прекратено Разрешение за търговия на дребно № 2701/11.03.2010 г. с лекарствени продукти с изключение на приготвяни по магистрална и фармакопейна рецептура, открита на адрес: гр. Стара Загора, бул. „Руски“ № 56 А, аптека 2, издадено на „Ес Пи Фарм“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Жечка Маринова Иванова , като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg