ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ЕЛКА НЕЙКОВА“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0998/31.12.2020 г. e прекратено  Разрешение № 4210 - 3/09.06.2014 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пазарджик, ул. „Отон Иванов“ № 16, издадено на „ЕЛКА НЕЙКОВА“ ЕООД и с ръководител маг.-фарм. Мая Петрова Златева  като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg