ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „Омега Фарм“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0960/09.12.2020 г. e прекратено  Разрешение № АП-581-3/07.03.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 56, издадено на „Омега Фарм“ ЕООД, с ЕИК: 202791871 и с ръководител маг.-фарм. Димитър Георгиев Димитров, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg