ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „АЕС ЕНД КО“ ООД

Със заповед № ЗОА-0033/14.01.2021 г. e прекратено Разрешение № АП-1694-3/07.11.2019 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна, бул. „Сливница“ № 77, издадено на „АЕС ЕНД КО“ ООД, с ръководител маг.-фарм. Вяра Кирилова Ценова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg