ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ЯНИ ФАРМА” ЕООД

Със заповед № ЗОА-0831/21.10.2020 г. e отнето Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти IV-P-T-145/15.04.2008г.,/с последваща промяна Разрешение за промяна № IV-П-T-357/15.04.2011г/ издадено на „ЯНИ ФАРМА” ЕООД,  със седалище и адрес на управление:  гр. Благоевград 2700, ул. „Генерал Тодоров“ № 12, с адрес на помещенията за търговия на едро в гр.  Благоевград 2700, ул. „Генерал Тодоров“ № 12, като същото се заличава от Регистъра по чл. 205, ал. 1 от ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg