ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ВОРФАРМ” ЕАД

Със заповед № ЗОА-0819/15.10.2020 г. e отнето Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти IV-P-T-EU-S-195/14.03.2016г., издадено на „ВОРФАРМ” ЕАД,  със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район Средец, ул. „Г. С. Раковски“ № 122Б, ет. 1, ап. 14 с адрес на помещенията за търговия на едро в гр. София, район Лозенец, ул. „Ангел Каралийчев“ № 1, като същото се заличава от Регистъра по чл. 205, ал. 1 от ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg