ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ДВК ФАРМА” ЕООД

Със заповед № ЗОА-0675/25.08.2020 г. e отнето Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти IV-P-T-121/02.04.2008г., издадено на „ДВК ФАРМА” ЕООД,  със седалище и адрес на управление:     гр. София, район Сердика, ж.к. „Банишора“ бл. 31, вх. Б, ет. 1, ап. 13 с адрес на помещенията за търговия на едро в гр. София 1231, община Връбница, ж.к. „Надежда“ 6-та част, бл. 637А, като същото се заличава от Регистъра по чл. 205, ал. 1 от ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg