ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ФАРМ ГРУП” ЕООД

Със заповед № ЗОА-0018/11.01.2021 г. e отнето Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти BG/WDA/MP-0051/28.09.2018г., издадено на „ФАРМГРУП” ЕООД, с ЕИК 203900010, със седалище и адрес на управление: гр. Петрич 2850, област Благоевград, ул. „Александър Буйнов“ № 3 и адрес на помещението за съхранение на лекарствени продукти: гр. Петрич 2850, ул. „Места“ № 22, като същото се заличава от Регистъра по чл. 205, ал. 1 от ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg