ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ТГ ФАРМА ГРУП” ЕООД

Със заповед № ЗОА-0017/11.01.2021 г. e отнето Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти IV-P-T-EU-231/11.07.2017 г., издадено на „ТГ ФАРМА ГРУП” ЕООД, с ЕИК 204426177, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер“ № 76А, Бизнес Център Hill Tower и адрес на помещението за съхранение на лекарствени продукти: гр. София, район Подуене, ж.к. „Сухата река“, ул. „Витиня“, бл. 89, като същото се заличава от Регистъра по чл. 205, ал. 1 от ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg