ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „МАКС ФАРМ 1“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0888/04.11.2020 г. e отнето Разрешение № 4043-1/22.4.2014 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, бул. „Гоце Делчев“ № 3 издадено на „МАКС ФАРМ 1“ ЕООД, с ръководител магистър-фармацевт Емилия Илиева Митрева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg