ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ГАЛАН Д. И.“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0880/04.11.2020 г. e прекратено Разрешение за търговия на дребно № АП - 1169/22.12.2015 г. с лекарствени продукти с изключение на приготвяни по магистрална и фармакопейна рецептура, открита на адрес: гр. София, ж.к. Младост 4, ул. „Петър Джидров“, бл. 408, издадено на „ГАЛАН Д. И.“ ЕООД, с ръководител магистър-фармацевт Иванка Михайлова Панчева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg