ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ДУНАВ ФАРМА“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0879/03.11.2020 г. e прекратено Разрешение № АП-1469-6/26.03.2020 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к.к. Слънчев Бряг – Запад, хотел „Диамант Резиденс“, издадено на „ДУНАВ ФАРМА“ ЕООД и с ръководител маг.-фарм. Грозданка Метаксанова Дончева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg