ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ПРЕМИУМ ФАРМАСИ 2“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0878/03.11.2020 г. e прекратено Разрешение № АП-2076/07.07.2020 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пловдив, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 43, издадено на „ПРЕМИУМ ФАРМАСИ 2“ ЕООД и с ръководител маг.-фарм. Петя Проданова Проданова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg