ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „ЕЛЕНА ЦЕКОВА“

Със заповед № ЗОА-0891/06.11.2020 г. e прекратено Разрешение № 7712 - НА/03.07.2006 г. за откриване на аптека, на адрес: гр. София, ж.к. Дружба – 1, бл. 51, вх. А, издадено на маг.-фарм. Елена Николова Цекова, регистрирана като ЕТ, с ръководител маг.-фарм. Елена Николова Цекова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg