ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „МИЛА - Милка Христова“

Със заповед № ЗОА-0887/04.11.2020 г. e отнето Разрешение № 2743-НА/08.12.1999 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Д. Груев“ № 32, с ръководител магистър-фармацевт Милка Иванова Христова, издадено на ЕТ „МИЛА - Милка Христова“, ЕИК: 121009772, със седалище и адрес на управление гр. София 1142, бул. „Евлоги Георгиев“ № 67, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване относно прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти, съгласно чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ).

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg