ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „МДИ - Цветко Стойнов“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0886/04.11.2020 г. e прекратено Разрешение № 2038-1/13.05.2019 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. „Дружба 1“, бл. 115, вх. А, издадено на „МДИ - Цветко Стойнов“ ЕООД, с ЕИК: 131344107 и с ръководител маг.-фарм. Румяна Борисова Георгиева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg